هرچه انسان تر باشیم زخمها عمیق تر خواهند بود،

هرچه بیشتر دوست بداریم بیشتر غصه خواهیم داشت،بیشتر فراق خواهیم کشید و تنهایی یمان بیشتر خواهد شد


📗نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

 اوریانا فالاچی