دوست داشتن یک موجود 

در این است 

که پیر شدن با او را بپذیریم... 📗 کالیگولا

✍🏻 آلبرکامو