آدم، ممکن است دلش برای چیزی تنگ شود که هیچوقت نداشته؛

ممکن است برای چیزی که نداشته، سوگواری کند...


#پائولا_هاوکینز / #دختری_در_قطار