شـما
آهنربایی زنده هستید؛
درمورد هرچه بیندیشید؛
همان را
به سمت خودمیکشید

این کتاب به شما یاد خواهد داد که چطور چیزهای دلخواهمان را به خود جذب کنیم

#قانون_توانگری
#نویسنده: کاترین_پاندر