خوشبخت، کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد،

یا کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند.ویکتور هوگوhttp://bayanbox.ir/view/1372964319398417232/photo-2018-02-23-12-45-27.jpg